App terms and conditions

App terms and conditions

SPLOŠNI POGOJI UPORABE APLIKACIJE ROYAL BLED ZA NAROČNIKE STORITVE ROYAL BLED

1. Uvodna določila

1.1 Splošni pogoji

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju SP) določajo medsebojne pravice in obveznosti med družbo Eligo Bled, golf igrišča in turizem, d.o.o., Vrba 37A, 4248 Lesce, Matična številka: 6374778000

Davčna številka: SI 36351695 (v nadaljevanju kot ROYAL BLED) in uporabnikom aplikacije (pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitev oz. dejavnost Eligo Bled, golf igrišča in turizem, d.o.o.), ki se je kot uporabnik Royal Bled aplikacije registriral v spletni platformi bled.lygolf.si (v nadaljevanju kot Naročnik).

 

1.2 Potrditev splošnih pogojev

S potrditvijo SP, ki jo Naročnik izvede ob registraciji na spletni platformi bled.lygolf.si, Naročnik potrjuje, da je s temi SP seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

 

2. Opredelitev pojmov

2.1 Opredelitev pojmov:

Za potrebe teh splošnih pogojev imajo spodaj navedeni pojmi naslednji pomen:

 • Aplikacija ROYAL BLED – pomeni aplikacijo, ki se uporablja kot spletna aplikacija in na katero se nanašajo ti splošni pogoji in je podrobneje opisana v nadaljevanju (v nadaljevanju tudi kot aplikacija);
 • Mobilna aplikacija ROYAL BLED - pomeni aplikacijo, ki se uporablja na mobilni telefonih in preko katere Naročnik komunicira z Uporabniki mobilne aplikacije;
 • Naročnik brez naročnine – podjetje ali fizična oseba, ki se je registrirala na spletni platformi bled.lygolf.si, ni pa plačala naročnine oz. se mu je naročnina iztekla;
 • Naročnik z naročnino – podjetje ali fizična oseba, ki se je registrirala na spletni platformi bled.lygolf.si in ima veljavno naročnino;
 • Naročnik – skupno poimenovanje Naročnika brez naročnine in Naročnika z naročnino;
 • Uporabnik mobilne aplikacije – je oseba, ki je namestila Mobilno aplikacijo ROYAL BLED na mobilni telefon in se je registrirala (v nadaljevanju tudi kot uporabnik);


3. Tehnične zahteve

3.1 Tehnične zahteve za uporabo aplikacije

Aplikacija deluje kot spletna aplikacija v brskalnikih, in sicer tako na računalnikih, tablicah in mobilnih telefonih, ne glede na operacijski sistem. Za uporabo aplikacije je priporočljiva uporaba brskalnika Google Chrome.

 

3.2 Nova verzija aplikacije

ROYAL BLED bo po potrebi izvajal tehnične ali funkcionalne nadgradnje ali spremembe Aplikacije ROYAL BLED in Mobilne aplikacije ROYAL BLED. Naročnik bo o novi verziji in novih funkcionalnostih obveščen preko aplikacije same. Ti SP veljajo za vse morebitne kasnejše nadgradnje in druge spremembe Aplikacije ROYAL BLED.

 

4. Uporaba aplikacije

4.1 Registracija

Za uporabo aplikacije se mora Naročnik registrirati, kar pomeni, da na spletni strani ali preko elektronske pošte vnese podatke in ustvari oz. potrdi nov uporabniški račun.

 

4.2 Storitve, ki jih Naročniku nudi Aplikacija ROYAL BLED

Aplikacija ROYAL BLED Naročniku nudi naslednje storitve:

 • Urnik/koledar na katerem si Naročnik za vsako posamezno igralno polje vpisuje in ureja rezervacije;

Aplikacija ROYAL BLED Naročniku z naročnino nudi še naslednje storitve:

 • Odpiralni časi z generalnimi podatki;
 • Pogoji na igrišču;
 • Štartni časi;
 • Moji štartni časi, s štartnimi časi v preteklosti (statistika po preteklih letih) in prihodnosti;
 • Nov štartni čas;
 • Dogodki in rezervacije;
 • Dogodki v prihodnosti, vsi dogodki;
 • Moje rezervacije;
 • Profil naročnika;
 • Urejanje profila naročnika (ime, priimek, spol, datum rojstva, klub, hendikep, poštni predal, telefon, naslov, kraj, država, nacionalnost);
 • Kartica uporabnika z dobroimetjem;
 • Moj klub (Pravila in politika kluba, dokumenti, postopek članstva, informacije o klubu, pravila oblačenja, splošne informacije);
 • Raziskovalec (Restavracije, nastanitve, akademija, SPA, ostani v stiku);

 

4.3 Podatki

Podatki, ki jih Naročnik vnaša v aplikacijo, se nahajajo na strežniku, zato je za dostop do aplikacije potrebna spletna povezava.

S potrditvijo teh splošnih pogojev Naročnik potrjuje, da se zaveda, da je lahko zaradi izpada spletne povezave ali nedelovanja ali motenj v delovanju strežnika onemogočen dostop do podatkov, ki jih v aplikacijo vnese Naročnik.

ROYAL BLED zagotavlja enkrat dnevno varnostno kopijo programske kode aplikacije ROYAL BLED, uporabniških podatkov in sistemskih konfiguracij za nemoteno delovanje servisov aplikacije ROYAL BLED z namenom ponovne vzpostavitve programske kode aplikacije ROYAL BLED, uporabniških podatkov in sistemskih konfiguracij v primeru okvare strežniške infrastrukture.  Če pride do okvare strežniške infrastrukture, se ROYAL BLED zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času vzpostavil zadnjo delujočo varnostno kopijo. Če navkljub navedeni zagotovitvi možnosti ponovne vzpostavitve podatkov pride do trajne izgube podatkov, ROYAL BLED ne nosi nobene odgovornosti za škodo, ki bi Naročniku nastala kot posledica takšne trajne izgube podatkov.

Vzpostavitev podatkov, ki jih uporabnik sam izbriše, ni možna.

 

4.4 Nezakonita uporaba

Družba ROYAL BLED se obvezuje, da bo z uporabniškimi imeni in gesli Naročnikov in Končnih uporabnikov  ravnala skladno z veljavno zakonodajo in skrbnostjo ter jih obravnaval kot zaupne.

Uporabnik je v celoti odgovoren za aktivnosti in objave, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa.

Naročnik ne sme poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve Aplikacije ali podatkov, do katerih mu aplikacija skladno z določili teh splošnih pogojev ne omogoča dostopa. V okviru objav, ki jih omogoča Aplikacija, so prepovedane vse aktivnosti, ki nasprotujejo zakonu, zlasti pa:

 • vsakršna diskriminacija, kot na primer na račun rase, nacionalne, verske in politične pripadnosti ter spolne naravnanosti;
 • objava fotografij, v zvezi s katerimi Naročnik nima urejenih avtorskih in sorodnih pravic;
 • uporaba Aplikacije za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;

ROYAL BLED ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe aplikacije ali kakršnihkoli drugih zlorab pri uporabi aplikacije s strani Naročnika, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov ali zaradi varstva pravic in interesov ostalih Naročnikov, Uporabnikov mobilne aplikacije ali tretjih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije, umik Naročnika iz Mobilne aplikacije,…).

V primeru nepooblaščene uporabe je Naročnik dolžan nemudoma obvestiti družbo ROYAL BLED na elektronski naslov info@royalbled.com . V primeru obvestila o zlorabi lahko (ni pa dolžna) družba ROYAL BLED iz varnostnih razlogov onemogoči uporabniški račun, ali izbriše določeno objavo, tudi če Naročnik tega ne bo navedel oziroma zahteval v svojem obvestilu. Ponovno aktivacijo uporabniškega računa bo ROYAL BLED zagotovil po tem, ko bo preveril obvestilo o zlorabi in izvedel ustrezno rešitev za odpravo morebitne zlorabe.

 

4.5 Zunanje storitve in aplikacije

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije tretjih oseb. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, družba ROYAL BLED pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

 

4.6 Sprememba aplikacije

ROYAL BLED ima pravico, da kadarkoli doda ali spremeni funkcionalnosti aplikacije.

 

5. Odgovornost in omejitev odgovornosti

5.1 Odgovornost naročnika

Naročnik je odgovoren za vse aktivnosti in objave, opravljene z uporabo Aplikacije. ROYAL BLED ni dolžna nadzorovati objav Naročnika, ima pa le te pravico nadzorovati in ukrepati skladno z določili teh SP. Naročnik je dolžan obvestiti ROYAL BLED o vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo.

 

5.2 Uporaba Aplikacije skladno s temi Splošnimi pogoji

Naročnik se zaveže, da bo aplikacijo uporabljal v skladu s temi SP, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila, objavljena v Aplikaciji ali posredovana s strani ROYAL BLED.

 

5.3 Omejitev odgovornosti ROYAL BLED

ROYAL BLED ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa Naročnika, kar še posebej velja za škodo, ki bi Naročniku nastala z nepooblaščenim dostopom v aplikacijo z elektronskim naslovom in geslom, s katerim se Naročnik prijavlja v aplikacijo. Odgovornost in omejitev odgovornosti, ki se nanaša na izgubo podatkov, je določena v ločeni točki teh SP.

 

6. Osebni podatki

6.1 Varovanje osebnih podatkov

Družba ROYAL BLED in Naročnik se zavezujeta skladno z zakonodajo varovati osebne podatke Uporabnikov mobilne aplikacije ROYAL BLED, ki jih ti posredujejo v okviru registracije. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, družba ROYAL BLED uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s pravilnikom in skladno z zakonom.

 

6.2 Vpis osebnih podatkov v bazo ROYAL BLED

ROYAL BLED ima možnost, da v bazo osebnih podatkov vpisuje tudi osebne podatke strank, ki ne uporabljajo mobilne aplikacije. ROYAL BLED s potrditvijo teh splošnih pogojev izrecno potrjuje, da bo predhodno, preden bo vpisal podatke, sprejel vse potrebne akte in ukrepe, ki jih za obdelavo osebnih podatkov določa zakon, v bazo osebnih podatkov pa vpisal osebne podatke le tistih uporabnikov, ki bodo za vpis in obdelavo predhodno podali izrecno soglasje skladno z določili vsakokrat veljavnega zakona. ROYAL BLED je dolžan hraniti soglasja ves čas, dokler so osebni podatki takšnega uporabnika vpisani v bazi podatkov, po izbrisu pa je dolžan hraniti soglasje še za čas, kot je določen z zakonom.

 

6.3 Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke Uporabnikov družba ROYAL BLED hrani, dokler le ta uporablja aplikacijo in še 10 let po prenehanju uporabe aplikacije. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za uporabo osebnih podatkov tako, da v aplikaciji izbriše svoj račun. S tem se podatki Uporabnika anonimizirajo, pri čemer povrnitev podatkov ni možna. Uporabnik lahko prekliče dovoljenje za uporabo osebnih podatkov tudi tako, da pošlje zahtevo iz registriranega elektronskega naslova na naslov info@royalbled.com. V tem primeru se družba ROYAL BLED zavezuje, da bo izbrisala račun Uporabnika mobilne aplikacije in anonimizirala podatke najkasneje v roku 8 dni od prejema zahteve.

 

7. Končna določila

7.1 Veljavnost splošnih pogojev

Ti SP veljajo od 01.04.2023 dalje. ROYAL BLED ima pravico, da te SP kadar koli spremeni. O spremembah SP bo ROYAL BLED obvestil Naročnike v Aplikaciji ROYAL BLED. Spremembe teh SP zavezujejo naročnike z dnem, ko jih ROYAL BLED obvesti o njihovi spremembi.

 

7.2 Uporaba prava in krajevna pristojnost

Vsa razmerja, ki nastanejo med Naročnikom in ROYAL BLED na podlagi določil teh SP, se presojajo po slovenskem pravu. Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

RoyalBled #Golf
na Instagramu.

R

Vpogledi.

I
 • 5 najboljših aktivnosti na Bledu in v njegovi okolici

  5 najboljših aktivnosti na Bledu in v njegovi okolici

 • Pot do uvrstitve med Top 100 igrišč na svetu in Top 25 v Evropi

  Pot do uvrstitve med Top 100 igrišč na svetu in Top 25 v Evropi

 • Zgodovina igrišča Royal Bled

  Zgodovina igrišča Royal Bled

 • Kraljevo & Jezersko igrišče Royal Bled

  Kraljevo & Jezersko igrišče Royal Bled